Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!
Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z moich usług czuł się komfortowo. Dlatego poniżej prezentuję Ci informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na mojej stronie www.alicjadietetyk.pl.

RODO

RODO, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. RODO stawia sobie dwa główne cele:
a) realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,
b) uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

Definicje

 • dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
 • „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Komunikacja z klientami W każdej sprawie, w tym także w kwestiach danych osobowych, komunikujemy się z klientami drogą e-mailową, telefoniczną oraz pocztą tradycyjną.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alicja Król Dietetyk z siedzibą pod adresem Roztoka 125, 34-606 Łukowica, NIP 7372233164, REGON: 521975340.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazywania danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzanie:

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępnym na stronie internetowej www.alicjadietetyk.pl/sklep/. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO),
 2. W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z wystawianiem faktur oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.c RODO),
 3. W przypadku wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wymagana zgoda na ciasteczka),
 4. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wymagana zgoda),
 5. W sytuacji realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
  a) marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora i/lub jego partnerów,
  b) rozpatrywaniu skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
  c) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Administratora usług,
  d) w przypadku, gdy znajdzie zastosowanie w sprawach związanych z prowadzeniem postępowań spornych oraz postępowań przed organami władzy publicznej lub innych związanych z dochodzeniem, obroną przed roszczeniami,
  e) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzedzonego wyrażeniem stosownej zgody,
  f) W celu zarządzania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. W innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody, w celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na mojej stronie internetowej, przechowuje również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste wysyłając wiadomość z żądaniem na adres mailowy kontakt@alicjadietetyk.pl.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionej skargi, zapytania lub zgłoszenia.
Niepodanie wymaganych danych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. Może to również uniemożliwić rejestrację konta na platformie, dokonywania zakupów w Sklepie oraz brak możliwości otrzymywania informacji o specjalnych promocjach i ofertach w Sklepie.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Twoje dane mogą zostać przekazane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora oraz innym administratorom w tym:

 • Dostawcom oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego i platformy,
 • Operatorowi płatności elektronicznej PayPro SA. (Przelewy24),
 • Biuro księgowe w celu korzystania z usług księgowych oraz przetwarzania danych widocznych na fakturach,
 • Podmiotom wspierającym i współpracującym z Administratorem w celu realizacji procesów biznesowych i operacyjnych oraz zapewniających wsparcie techniczne,
 • Podmiotowi zapewniającemu system mailingowy,
 • Odpowiednim organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Google LLC w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics,
 • Facebook Inc., Instagram Inc. w celu prowadzenia fanpage’a, odpowiedzi na zapytania klientów wysłane za pośrednictwem Messenger lub w wiadomości na mediach społecznościowych, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a,
 • Microsoft Corporation  – w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych związanych z poruszaniem się po stronie przez użytkownika.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Profilowanie

W ramach Sklepu Administrator może automatycznie dopasowywać (tj. profilować) pewne treści do Twoich potrzeb, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby wykonywane profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane wyłącznie po udzieleniu na to stosownej zgody.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Administrator będzie miał ku temu podstawę prawną, a więc do momentu:
a) Obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
b) Wypełnienia obowiązków prawnych, zobowiązujących do przetwarzania Twoich danych, np. do celów sprawozdawczości finansowej,
c) Ustania okresu ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Administratorem,
d) Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli to ona była jego podstawą,
e) Gdy zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Twoje prawa do swoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
1. Prawdo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2. Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych,
3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w dowolnym momencie,
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. Prawo do przenoszenia danych, w tym prawdo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
6. Prawdo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@alicjadietetyk.pl lub przesyłając wniosek na adres korespondencyjny: Alicja Król Dietetyk Roztoka 125, 34-606 Łukowica.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli masz konto użytkownika lub dokonałeś/dokonałaś zakupów w tej witrynie, możesz zażądać usunięcia przez Administratora całości twoich danych osobistych będących w jego posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które Administrator zobligowany jest zachować ze względów administracyjnych, prawnych, księgowych albo bezpieczeństwa.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych możesz skontaktować się ze mną:

 • pod adresem mailowym: kontakt@alicjadietetyk.pl,
 • adresem korespondencyjnym: Alicja Król Dietetyk Roztoka 125, 34-606 Łukowica.

Pliki cookies

 1. Administrator Platformy, stosuje się do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora pod adresem www.alicjadietetyk.pl. Z plików cookies korzystają również podmioty współpracujące z Administratorem lub podmioty, z których usług Administrator korzysta.
 2. Administratorem Platformy www.alicjadietetyk.pl/sklep/ jest Alicja Król prowadząca działalność gospodarczą Alicja Król Dietetyk z siedzibą pod adresem Roztoka 125, 34-606 Łukowica, NIP 7372233164, REGON: 521975340,
 3. Platforma wykorzystuje pliki typu Cookies będące plikami o charakterze testowym, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika i służącymi do korzystania z stron Platformy. Pozwalają one na identyfikację danych komputera i przeglądarki wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych.
  Głównymi celami wykorzystywania plików Cookies są:
  a) przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika,
  b)obsługa płatności elektronicznych,
  c) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez użytkowników,
  d) prowadzenie statystyk na podstawie cookies google-analytics.com (informacje dotyczące dokładnego sposobu działania i polityki prywatności Google Analytics są dostępne na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html ).
 4. Ulepszamy nasze produkty i reklamy za pomocą Microsoft Clarity, aby sprawdzić, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych przez Microsoft. Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą metryk behawioralnych, map cieplnych (heatmaps) i odtwarzania sesji w celu ulepszania i wprowadzania na rynek naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu własnych i zewnętrznych plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto używamy tych informacji do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności w firmie Microsoft

  Dodatkowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w zakładce „polityka cookies”.
 5. Podczas odwiedzin Platformy, system Platformy wysyła do urządzenia Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze.
 6. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Platforma nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu, o czym Użytkownik jest poinformowany.
 7. Aby zablokować pliki Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.
 8. Pliki Cookies oraz przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracji w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 9. W przypadku braku zmian ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies przez Użytkownika zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

Postanowienia końcowe

Niniejszym Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15.07.2022 r.